PANELİSTLER

 

KONUŞMACILARIN KISA BİYOGRAFİLERİ

 

Prof. Dr. Ulun Akturan (Galatasaray Üniversitesi): Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görev yapmaktadır. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Anabilim Dalında tamamlamış olan Prof. Dr. Ulun Akturan’ın, marka, tüketici davranışı ve tüketici psikolojisi alanlarında yayınlanmış ulusal ve uluslararası eserleri bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Mahir Nakip (Çankaya Üniversitesi): 1985 yılında Gazi Üniversitesi’nde pazarlama dalında doktorasını tamamladı. İki yıl N.Y. Buffalo State University’de pazarlama araştırmaları alanında çalışmalar yaptı. 1987-1990 yılları arasında Libya Omar Mukhtar Üniversitesi’nde Tarımsal İktisat Bölüm başkanlığı yaptı. Uzun yıllar Erciyes Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı ve idari görevlerde bulundu. Farklı tarihlerde Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da dekan yardımcılığı, dekanlık, rektör yardımcılığı ve rektör vekilliği yapmıştır. Üçü SCCI’li olmak üzere Türkçe, İngilizce ve Arapça makaleleri yayımlanıştır. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders kitabı olarak kullanılan üç ders kitabı bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Fatma Belkıs Kümbetoğlu (Marmara Üniversitesi): Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Fatma Belkıs Kümbetoğlu, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise Marmara Üniversitesi Ekonomik Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 1984-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde akademik kariyerini sürdürmüş, pek çok yüksek lisans ve doktora tezini yürütmüştür. Antropoloji ve sosyoloji gibi alanlarda akademik çalışmalarını devam ettirmiştir. Sosyolojide ve Antropolojide Kalitatif Yöntem ve Araştırma, Gelenekten Geleceğe Antropoloji isimli kitapları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde aktif roller almıştır. 2006 yılında TÜBİTAK Bilimsel Araştırma ödülüne layık görülen Prof. Dr. Fatma Belkıs Kümbetoğlu, 1998-2010 yılları arasında Türkiye Antropoloji Derneği Başkanlığını, 2003 yılı TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Dergisi Danışma Kurulu üyeliğini yürütmüştür. halen Türkiye Antropoloji Derneği ile Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği üyesidir.

 

Doç. Dr. Elif Akagün Ergin (Çankaya Üniversitesi): Doç. Dr. Elif Akagün Ergin, 1999 yılından beri Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümünde görev yapmaktadır. Lisans eğitimini, 1996 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde; yüksek lisansını ise uluslararası pazarlama alanında Rutgers, the State University of New Jersey’de yapmıştır. Pazarlama ve üretim yönetimi doktorasını ise Gazi Üniversitesinde 2007 yılında tamamlamıştır. Doktora tezinde ön-ergen pazarında televizyon reklamlarının marka iletişim sürecindeki etkilerini araştırmıştır. Yayınlanmış başlıca makale çalışmaları tüketici kültürleri, marka yönetimi ve reklam etiği konularına odaklanmaktadır.

 

Doç. Dr. Emek Çaylı Rahte (Hacettepe Üniversitesi): 2002-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Meslek yaşamına 2006’dan itibaren Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda “Kamusallık, Mahremiyet ve Medya: ‘Kadın Tartışma Programları’ Üzerine Etnografik Bir İnceleme” konulu tez çalışması ile 2009 yılında tamamladı. Halen aynı Fakülte’de öğretim üyesidir. Gündelik hayat, medya etnografisi, ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet gibi alanlarda yayımlanmış yazıları bulunuyor.

 

Doç. Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu (TOBB ETÜ): Doç. Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Pazarlama ve Tüketici Davranışları alanında çalışmaktadır. Pazarlama doktorasını Bilkent Üniversitesinden 2009 yılında almıştır. Doktora tezinde estetik cerrahi hastalarının küreselleşme sürecinde nasıl karar aldıklarını ve bunların etkilerini çalışmıştır. Halen medikal tüketim, hasta-tüketici davranışı, ortak değer yaratma ve hizmet ilişkileri gibi konularda nicel ve nitel çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Doç. Dr. Taçlı Yazıcıoğlu: Doç Dr. Taçlı Yazıcıoğlu doktorasını 2006 yılında Manchester Üniversitesi’nden almıştır. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere, Sabancı ve Guelph Üniversitelerinde ders vermiştir. Makaleleri Journal of Macromarketing ve Advances in Consumer Research gibi dergilerde, bir kitap bölümü Research in Consumer Behavior’da yayınlanmıştır. “Culture, Society and Consumption” adlı kitabı Leicester Üniversitesi tarafından yüksek lisans öğrencileri için ders kitabı olarak basılmıştır. Yaptığı etnografilerden biri Texas Üniversitesi diğeri Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Araştırma konuları kültürün piyasa oluşumları üzerindeki etkileri, küreselleşme, marka karşıtlığı ve müzik tüketimidir. 

 

Dr. Öğretim Üyesi Şahver Omeraki : Şahver Omeraki Çekirdekci, Lisans Derecesini 2001 yılında Bilkent Üniverisitesi’nden, Yüksek Lisans Derecesini 2003 yılında Pazarlama alanında University of Manchester Institute of Science and Technology’den ve Doktora Derecesini 2010 yılında Pazarlama alanında Bilkent Üniversitesinden aldı. Yüksek lisans tezinde İngiliz ve Yunanlı annelerin boş yuva aile yaşam eğrisindeki rol geçişlerini ve annelerin kızları evden ayrıldıktan sonra onlarla bağ kurabilmesi için tüketimi nasıl kullandıklarını incelemiştir. Doktora tezinde evin markalaşmış bir ürüne nasıl dönüştüğünü üreticiler, devlet, belediyeler, medya kuruluşları ve İstanbul’da korunaklı bir sitede yaşayan tüketiciler gibi çeşitli marka paydaşlarını inceleyerek araştırmıştır. Doktora derecesini aldıktan sonra, Dr. Omeraki Çekirdekci Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. Marka yönetimi ve marka toplulukları, tüketim ritüelleri, yoksulluk ve tüketici kimlik projeleri gibi konular araştırma ilgi alanları arasında yer almaktadır. Journal of Product and Brand Management ve Advances in Consumer Research dergilerinde eserleri yayınlanmıştır ve çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda çalışmalarını sunmuştur. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerinde Pazarlama alanında dersler vermektedir. 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özdamar Ertekin (İzmir Ekonomi Üniversitesi): Zeynep Özdamar Ertekin, İzmir Amerikan Kız Lisesi (1990), Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü (1994), İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (2010), İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Doktora Programı (2016) mezunudur. Yedi yılı İngiltere’de olmak üzere 16 yıl moda ve tekstil sektöründe satış ve pazarlama alanında çalışmıştır. 2011-2016 yılları arasında yarı zamanlı olarak, 2017 yılı Ekim ayından itibaren tam zamanlı öğretim üyesi olarak İzmir Ekonomi Üniversitesinde görev almaktadır. Akademik çalışmaları sürdürülebilirlik, moda, tüketim teorileri, perakendecilik ve çocukların tüketim alışkanlıkları konularında yoğunlaşmıştır. Journal of Macromarketing, International Journal of Consumer Studies, METU Studies in Development ve Markets, Globalization and Development Review dergilerinde yayınları bulunmaktadır.

 

Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Nilüfer Nahya (Erciyes Üniversitesi): Ankara Üniversitesi, Halkbilimi Bölümündeki lisans eğitiminin ardından aynı üniversitenin Etnoloji Anabilim dalında Yüksek Lisans (2004) eğitimini tamamladı. 2010 yılında imge ve ötekileştirme üzerine doktora çalışmasını bitirerek doktor unvanı aldı. Bir süre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Antropoloji bölümünde (2012-2013) görev yapan yazar, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Türk Halkbilimi Bölümü’nde ve de Asya Çalışmaları doktora programı bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Beria Arifoğlu (Nielsen Türkiye): Nielsen Türkiye’de Kalitatif Araştırmalar ve aynı zamanda Turizm, Seyahat ve Lüks Ürünler Sektör Lideri olarak görev yapmaktadır. 20 yıldır hem lokal hem de global çeşitli projeleri yöneten Beria Arifoğlu Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölüm mezunudur. Beria Arifoğlu’nun liderliğinde kalitatif ekip farklı sektörlerdeki müşterilerinin pazarlama problemlerine off-line ve online metodlar kullanarak çözümler üretir. Teknolijiyi entegre eden, hiz kazandiran ve farklı boyutlar ile ölçüm yapan online çalışmalar ile sınırlar ortadan kaldırılarak tüm hedef kitleye ulaşım sağlanır. Etnografik çalışmalar ise müşterilerimizin kendi tüketicileri ile aynı deneyimi yaşamasını, onların “gerçek” hayatlarını, duygularını, çevresel etkileşim faktörlerini, karar verme süreçlerini ve beklentilerini yakından tanıyarak ihtiyaçlarına özel taktiksel ve stratejik aksiyonlar geliştirmelerini sağlar.

 

OTURUM BAŞKANLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

 

Prof. Dr. Zeliha Eser (Başkent Üniversitesi): Dr. Zeliha Eser, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde pazarlama profesörüdür. Ayrıca EKİN Ön-Kuluçka Merkezi’nin müdürüdür. Yüksek Lisans derecesini New Haven Üniversitesi’nden (ABD), Doktora derecesini Anadolu Üniversitesi’nden almıştır. İlgi alanları pazarlama yönetimi, hizmet pazarlaması, tüketici davranışı, kriz dönemlerinde pazarlama ve girişimciliktir. Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Hizmet Pazarlaması, İş Simülasyon Sistemleri, Pazarlama Teorisi ve Pazarlama Stratejileri derslerinin yanı sıra şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri ve dört kitabı yayınlanmıştır. Sosyal projeler yaratmak ve yönetmekten, yaratıcı aktiviteler düzenlemekten, STK’lara gönüllü danışmanlık yapmaktan ve seyahat etmekten hoşlanmaktadır.

 

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz (ODTÜ): Prof. Dr. Cengiz Yılmaz 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Texas Tech Üniversitesi’nde Pazarlama alanında MBA (1995) ve Ph.D. (1999) derecelerini aldıktan sonra ABD ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde Pazarlama, Rekabet Stratejileri ve İleri Araştırma Teknikleri konularında dersler verdi. 1999-2001 yılları arasında Gebze Teknik Üniversitesinde, 2002-2010 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 2010 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü kadrosunda çalışmakta ve halen görevli olarak Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.  Ayrıca 2012-2017 yılları arasında TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır.

            Araştırma alanları genellikle pazarlama stratejileri, rekabet süreçleri, yeni ürünler ve firma yenilikçiliği, başta KOBİ’ler olmak üzere firma performansını etkileyen faktörler, müşteri ilişkileri ve müşteri şikâyetleri yönetimi konularına odaklanmaktadır. Pazarlama araştırmaları ve ileri araştırma teknikleri konusunda da yoğun çalışmalar yapmaktadır. Çalışmaları başta Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Journal of World Business, European Journal of Marketing, Journal of Risk Research, International Journal of Advertising, Service Business, Journal of Business and Industrial Marketing, International Small Business Journal, International Journal of Innovation Management ve Innovation: Management,
Policy and Practice olmak üzere çok sayıda uluslararası saygınlığı yüksek dergide yayımlanmıştır.  Çalışmalarına yapılmış 2500’den fazla atıf bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Nurettin Parıltı (Türk Hava Kurumu Üniversitesi): Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Prof. Dr. Nurettin Parıltı, yüksek lisans ve doktora derecelerini Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden almıştır. Akademik hayatına 1996 yılında Gazi Üniversitesi’nde başlayıp, 2018 yılında aynı üniversiteden emekli olmuştur. 22 yıl öğretim üyesi olarak çalıştığı Gazi Üniversitesi’nde 2003-2004 yılları arasında Genel Sekreter Yardımcılığı ile farklı yıllarda fakülte kurulu üyeliği görevlerine bulunmuştur. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

 

DEĞERLENDİRMECİLERİN KISA BİYOGRAFİLERİ

Prof. Dr. A. Ercan Gegez: 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Uluslararası Pazarlara Giriş Engelleri ve Bir Uygulama” konulu tezi ile “Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktoru”  unvanı aldı. 1999 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanlarını alan Gegez, Eylül 2011’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atandı. Gegez, fakültenin İşletme Fakültesine dönüştürülmesiyle, 2012 yılında İşletme Fakültesi kurucu Dekanlığı’na atanmıştır. Türkiye Pazarlama Derneği dönem başkanlığı, halihazırda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte olan Gegez 2016 yılında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine atanmıştır. Uluslararası pazarlama, rekabet, iş etiği ve pazarlama araştırmaları konularında çalışan Gegez’in bu ve benzeri konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve tebliğlerine ek olarak, üç adet çok yazarlı kitabı ve altıncı baskısını tamamlamış pazarlama araştırmaları kitabı bulunmaktadır. Bunun yanısıra Gegez 2019 yılında Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji adlı bir kitabın editörlüğünü ve Philip Kotler’ın Principles of Marketing kitabının çeviri editörlüğünü üstlenmiştir.  2017 yılında Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi kurucu dekanı olan ve halen bu görevi sürdürmekte olan Gegez evli ve bir çocuklu olup İngilizce bilmektedir.

 

Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu: 1971 yılında Erzurum’da doğdu. Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik (1993) bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecelerini Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletme (1998) ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (2017) anabilim dallarında; doktora derecesini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletme (2006) anabilim dalında aldı. Haşıloğlu’nun genel işletme programında hazırlamış olduğu yüksek lisans ve doktora tezleri e-ticaret ve dijital pazarlama konuları üzerine olup; ülke çapında alanındaki ilk tezlerdendir. 2009 yılında ise bir yıl boyunca araştırmalar yürütmüş olduğu İngiltere, Reading Üniversitesi Informatics Research Center’da post doktora çalışmasını tamamladı. Bugüne kadar 6 adet burs/ödül aldı, 50’nin üzerinde bilimsel yayın gerçekleştirdi ve çok sayıda projede araştırmacı/yürütücü ve farklı kurumlarda idari görevlerde bulundu. Çalışma alanları özellikle; pazarlama araştırması ve analitiği, yönetim bilişim sistemleri, karar bilimleri, veri madenciliği, e-pazarlama ve dijital pazarlama üzerinedir. Prof.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, halen Pamukkale Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Meltem Nurtanış Velioğlu: 1970 yılında Eskişehir’de doğan Nurtanış Velioğlu, 1992 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1997 yılında İşletme bilim dalında yüksek lisansını ve 2002 yılında da  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ “pazarlama” bilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır.Akademik hayatına 1995 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Pazarlama bilim dalında başlayan Meltem Nurtanış Velioğlu, 2008 yılında doçent ve 2013 yılında Profesör unvanı almıştır. Aynı üniversitede Fakülte Kurul üyelikleri ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.Meltem Nurtanış Velioğlu, özellikle “Sosyal Pazarlama”,  “Sürdürülebilir Pazarlama”, “Tüketici Davranışı” ve “Pazarlamada Etik” konularında çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeyde çok sayıda makale, kitap bölümü ve tebliği olan Nurtanış Velioğlu’nun ayrıca çalışmalarının bir bölümü TÜBİTAK, PPAD ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı tarafından ödüllendirilmiştir.2003 yılından beri aktif olarak pazarlama alanının farklı uzmanlık alanlarına yönelik çok sayıda seminer vermiş, sektörel düzeyde danışmanlıklar yapmıştır. Yürütücülüğünü üstlendiği ve araştırmacı olarak katıldığı TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı projeleri vardır.  Meltem Nurtanış Velioğlu, öğretim üyesi olarak devam ettiği akademik hayatının yanı sıra aktif sivil toplum projelerine de katılarak meslek hayatına devam etmektedir.